Tượng phật a di đà 04

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng