Tượng phật a di đà 05

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng