Tượng phật a di đà 06

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng