Tượng phật a di đà 07

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng