Tượng phật a di đà 08

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng