Tượng phật a di đà 09

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng