Tượng phật a di đà 10

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng