Tượng phật a di đà 11

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng