Tượng phật a di đà 13

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng