Tượng phật a di đà 14

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng