Tượng phật a di đà 15

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng