Tượng phật a di đà 16

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng