Tượng phật a di đà 17

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng