Tượng phật a di đà 18

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng