Tượng phật a di đà 19

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng