Tượng phật a di đà 20

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng