Tượng phật a di đà 23

Tượng phật a di đà gỗ mít sơn son thếp vàng