Tượng phật bà quan âm 02

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng