Tượng phật bà quan âm 03

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng