Tượng phật bà quan âm 04

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng