Tượng phật bà quan âm 05

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng