Tượng phật bà quan âm 07

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng