Tượng phật bà quan âm 12

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng