Tượng phật bà quan âm 13

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng