Tượng phật bà quan âm 14

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng