Tượng phật bà quan âm 15

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng