Tượng phật bà quan âm 16

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng