Tượng phật bà quan âm 17

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng