Tượng phật bà quan âm 19

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng