Tượng phật bà quan âm 20

Tượng phật bà quan âm bằng gỗ mít sơn son thếp vàng