Tượng phật chuẩn đề 01

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng