Tượng phật chuẩn đề 02

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng