Tượng phật chuẩn đề 03

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng