Tượng phật chuẩn đề 04

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng