Tượng phật chuẩn đề 05

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng