Tượng phật chuẩn đề 06

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng