Tượng phật chuẩn đề 07

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng