Tượng phật chuẩn đề 08

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng