Tượng phật chuẩn đề 09

Tượng phật chuẩn đề bằng gỗ mít sơn son thếp vàng