Tượng phật dược sư 02

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng