Tượng phật dược sư 05

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng