Tượng phật dược sư 06

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng