Tượng phật dược sư 07

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng