Tượng phật dược sư 08

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng