Tượng phật dược sư 09

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng