Tượng phật dược sư 10

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng