Tượng phật dược sư 11

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng