Tượng phật dược sư 12

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng