Tượng phật dược sư 13

Tượng phật dược sư bằng gỗ mít sơn son thếp vàng