Tượng phật thích ca mâu ni 02

Tượng phật thích ca mâu ni bằng gỗ mít sơn son thếp vàng